İl Genel Meclisi nedir? Ne iş yapar, görev ve yetkileri neler?

İl Genel Meclisi ile ilgili olarak internet üzerinden “nedir, görev ve yetkileri nelerdir, başkanı nasıl seçilir” gibi sorulara yanıt aranıyor.

İl Genel Meclisi ile ilgili bilgiler şu şekilde;

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar alma organıdır ve ildeki seçmenler tarafından ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur, bu da ilgili kanunlarda belirtilen esas ve usullere göre gerçekleşir.

Başkan, il genel meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve alınan kararların tam metni en geç beş gün içinde valiye iletilir. Valiye iletilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez ve vali, uygun bulmadığı kararları tekrar görüşülmek üzere geri gönderebilir. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin 2007’de yürürlükten kaldırdığı bir uygulama olarak, valinin geri gönderdiği karar meclis tarafından salt çoğunlukla kabul edilirse kesinleşir. Meclis, gerektiğinde görüşlerini bildirir ve il özel idaresinin bütçesini kabul eder. Ancak siyasi konularda karar alma yetkisi yoktur.

İl genel meclisi üyelikleri, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belirlenir. Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçeler için 2, 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçeler için 3, 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçeler için 4, 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçeler için 5 asıl üye ve aynı miktarda yedek üye hesaplanır. Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde ise her 100.000 nüfus için bir asıl ve bir yedek üye eklenir. Ancak, nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000’den azsa hesaba katılmaz, 50.000 veya daha fazlaysa bir asıl ve bir yedek üyelik eklenir.

Bu düzenlemeler, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiştir.

İl genel meclisleri her ayın ilk pazartesinden itibaren en fazla beş gün süreyle toplanabilir. Kasım ayında bütçe görüşmeleri için toplam 20 gün ayrılır ve meclis her yıl bir ay tatil yapmak zorundadır.

Scroll to Top